Uslovi korištenja

OPĆI USLOVI

KORIŠTENJA HuHu® MOBILNE APLIKACIJE

Powered by Mastercard®

 

 

UVOD

 

HuHu mobilna aplikacija pruža novo iskustvo online kupovine i korištenja mobilnih rješenja za jednostavnu, brzu i sigurnu kupovinu najčešće korištenih servisa u Bosni i Hercegovini. Radi se o multifunkcionalnoj aplikaciji koja integriše usluge Top-Up, OLX, Nextbike i Parkmatix.

 

Ovi Opći uslovi će izložiti uslove korištenja HuHu mobilne aplikacije, kao i prava i obaveze Dobavljača usluga i Korisnika.

 

Definicije

 

HuHu: Sistem informacionih tehnologija (IT sistem) razvijen za mobilne uređaje, koji radi putem mobilne aplikacije na mobilnim uređajima, omogućavajući mobilnu kupovinu koja ujedno pruža novo iskustvo kupovine i korištenja usluga uz inovativnu integraciju digitalnih uređaja i rješenja za mobilno plaćanje, na način da su integrisane usluge za korisnika osigurane u integrisanom sistemu.

 

Korisnik: Osoba koja je registrovani član HuHu mobilne aplikacije i koja je pristala da bude obavezana ovim Općim uslovima.

 

Dobavljač usluga: Lupon Ventures d.o.o., vlasnik i operater HuHu mobilne aplikacije.

 

Poslovni partner: Fizičko lice, pravno lice ili organizacija bez pravnog lica koja je sklopila ugovor sa Dobavljačem usluga i čiji je proizvod ili usluga dostupna, pogodna za online prodaju, potrošna ili može biti korištena od strane Korisnika HuHu aplikacije.

 

Mobilno plaćanje: Svi načini plaćanja koje pruža Dobavljač usluga u korist Korisnika. Mobilno plaćanje pruža mogućnost korisnicima da izvrše kupovinu odabrane usluge.

 

Usluga: Proizvod i usluga dostupna od strane Poslovnog partnera (pružaoca usluga), a koja se nalazi u sklopu HuHu mobilne aplikacije.

 

Mobilni uređaj: mobilni telefon, pametni telefon, tablet i drugi tehnički uređaji koji su sposobni za mobilnu komunikaciju i promet mobilnih podataka.

 

Web stranica: Sadržaj dostupan na (URL) www.huhu.ba

 

Novčanik: usluga elektronskog novčanika koju pruža Dobavljač usluga u okviru HuHu mobilne aplikacije. 

 

Obim servisa koji su dostupni u sklopu HuHu mobilne aplikacije

 

Dobavljač usluga ima pravo, po svom nahođenju, jednostrano da modifikuje, proširi, umanjuje usluge, sadržaje i funkcije dostupne u HuHu aplikaciji, kao i da uvede nove usluge, sadržaje i funkcije. Dobavljač usluga obavještava Korisnika o dostupnosti novih usluga, sadržaja i funkcija u HuHu aplikaciji, između ostalog, na svojoj web stranici.

 

Poslovni partneri pružaju svoje usluge u skladu sa datim uslovima i uslovima poslovne politike svojih općih uslova i sa uslovima i pravilima koja su razvili. Prihvatanjem ovog pravilnika, Korisnik je saglasan da bude vezan uslovima i odredbama Poslovnih partnera koji se odnose na pružanje usluga.

 

Sljedeće usluge su trenutno dostupne u sklopu HuHu aplikacije:

 

a. OLX usluge: kupovina vaučera u svrhe oglašavanja na www.olx.ba

b. Dopuna: namenjena za kupovinu kredita za prepaid korisnike svih mobilnih operatera

c. Nextbike: vaučer za Nextbike vožnju biciklom

d. Parkmatix: plaćanje javnih parking mjesta – KJKP Rad

 

Registracija korisnika

 

Korisnici mogu postati registrovani HuHu korisnici na nekoliko načina:

 

  1. Putem Facebook računa (ime i e-mail adresa registrovana na www.facebook.com)
  2. Putem Google računa (e-mail adresa i ime)
  3. Prilikom registracije, korisnici mogu opcionalno dati i svoje podatke:

 

  1. Broj telefona
  2. Ime
  3. Mjesto rođenja
  4. Podaci o naplati: naziv naplate, adresa za naplatu, PDV br. (u slučaju pravnih lica)

 

U procesu registracije, Korisnik je obavezan da pruži stvarne podatke u skladu sa svojom važećom ličnom kartom i adresom i o tome će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, obavijestiti Dobavljača usluga o svim promjenama ovih podataka.

 

Dobavljač usluga ovim isključuje svoju odgovornost za štetu nastalu davanjem pogrešnih podataka ili e-mail adrese prilikom registracije, a u isto vrijeme Dobavljač usluga ima pravo zahtijevati naknadu bilo kakve štete koja proizlazi iz takve aktivnosti Korisnika. Korisnici imaju pravo u bilo koje vrijeme provjeriti ili izmijeniti svoje podatke. Dobavljač usluga ima pravo da otkaže podatke koji su očigledno pogrešni ili lažni. U slučaju sumnje, Dobavljač usluge ima pravo da kontroliše ispravnost podataka.

 

Dobavljač usluga zadržava pravo da odbije HuHu registraciju Korisnika posebno u slučaju pružanja neispravnih ili lažnih podataka ili u slučaju sumnje na bilo kakvu zloupotrebu sa podacima datim tokom registracije.

 

U slučaju da Dobavljač usluga postane svjestan da Korisnik dostavlja podatke druge ili nepostojeće osobe ili nerealne ili lažne podatke prilikom registracije i / ili korištenja HuHu aplikacije koji krši ovaj Opći pravilnik, prava trećih osoba ili u skladu sa zakonom, Dobavljač usluga ima pravo da odmah raskine ugovor zaključen sa Korisnikom.

 

Lični podaci dati tokom registracije nisu javni i nisu dostupni trećim licima. U slučaju izgubljene ili zaboravljene šifre, Dobavljač će je reproducirati ili modifikovati na zahtjev Korisnika.

 

Korisnik potvrđuje da se osobe mlađe od 16 godina ne mogu prijaviti na HuHu i ne sklapaju ugovor u skladu sa ovim pravilnikom. Korisnik je dužan prilikom registracije dati pravi i činjenični odgovor na pitanje o ispravnosti dobi. Dobavljač usluga ima pravo da izbriše Korisnikov HuHu račun i da se registruje ako Korisnik navede bilo kakve lažne podatke o starosti.

 

Korisnik je u potpunosti odgovoran u vezi sa korisničkim imenom i šifrom koje pripadaju njegovoj / njenoj HuHu registraciji i za svaku njegovu/njenu aktivnosti. Korisnik se obavezuje da će odmah obavijestiti Korisničku službu Dobavljača usluga u slučaju nezakonite upotrebe njegovih podataka ili u slučaju kršenja sigurnosti na bilo koji način. Dobavljač usluga nije odgovoran za štete nastale skladištenjem šifre ili za predaju korisničkog imena i šifre trećoj osobi.

 

Korisnici se mogu prijaviti nakon preuzimanja i instalacije HuHu aplikacije na svoj mobilni uređaj. Korisnici prisustvuju preuzimanju i instaliranju drugih aplikacija ili programa u slučaju da su oni potrebni za funkcioniranje HuHu aplikacije na mobilnom uređaju.

 

 Korisnik nema pravo da sam otkaže svoju HuHu registraciju (profil). U slučaju takve namjere, Korisnik će obavijestiti Dobavljača usluga o njegovom zahtjevu za otkazivanje na e-mail adresu support@huhu.ba i Dobavljač usluga će osigurati otkazivanje registracije Korisnika (profila). Prije efektivnog otkazivanja registracije korisnika (profila), Dobavljač usluga šalje Korisniku e-mail potvrdu i on će izvršiti otkazivanje samo ako Korisnik pozitivno odgovori. Korisnik potvrđuje da će u slučaju otkazivanja HuHu registracije ili profila svi podaci, redoslijed pohranjeni u HuHu biti definitivno i neopozivo poništeni.

 

Prihvatanje Općih uslova

 

Tokom HuHu registracije i na kraju HuHu registracije, sa konačnim “klikom”, korisnici pristaju da budu obavezani ovim Općim uslovima korištenja koji uključuje politiku privatnosti.

 

Korisnici izričito daju saglasnost na prihvaćanje ovog pravilnika Dobavljaču Usluga da upravlja njihovih ličnim podacima datim tokom HuHu registracije.

 

Korisnik prihvata da ima pravo da koristi HuHu aplikaciju ako je pristao da se pridržava ovog pravilnika.

 

Opis usluga i procesa dostupnih u HuHu aplikaciji

 

Korisnik prihvata da opseg usluga i procesa koji su dostupni i funkcionišu kroz HuHu aplikaciju, kao i koji od ovih usluga i procesa su dostupni putem web stranice www.huhu.ba podliježu diskreciji i jednostranoj odluci Dobavljača usluga.

 

HuHu je podložan sljedećim uslugama i kontroliše sljedeće procese:

 

  1. Generalni proces kupovine

 

Samo registrovani HuHu korisnici imaju pravo na kupovinu putem HuHu aplikacije. Prilikom kupovine, Korisnik dobija informacije o karakteristikama usluge, bira konkretnu uslugu i inicira proces plaćanja.

 

  1. Novčanik

 

Usluga HuHu Novčanik (u daljnjem tekstu Novčanik) je usluga elektronskog novčanika dostupna preko HuHu mobilne aplikacije, koja ima za cilj da korisniku pruži klasičan “kožni novčanik” kroz mobilni uređaj. Usluga Novčanik uključuje registraciju bankovne kartice unutar HuHu aplikacije, uključujući i njihovo čuvanje.

 

Registracija kartice

 

U sklopu HuHu aplikacije, kartice Korisnik može koristiti sve bankovne kartice u svrhu plaćanja, s tim da samo Mastercard kartice mogu biti sačuvane za sva naredna plaćanja kroz upotrebu credentials-on-file mehanizma.

 

Korisnik prilikom registracije Mastercard kartice daje sljedeće podatke:

a. Broj kartice

b. Datum isteka (mjesec / godina)

c. Ime na kartici

d. CVC (u slučaju Visa kartica) ili CVV (u slučaju Mastercard kartica) sigurnosni kod, koji se nalazi na poleđini kartice

e. Ime kartice unutar HuHu aplikacije - ako korisnik ne izabere da imenuje svoju karticu, HuHu ih automatski imenuje na osnovu njihove vrste i posljednje 4 znamenke odgovarajućeg broja kartice.

 

Top-Up

 

HuHu omogućava korisniku aplikacije da dopuni svoj mobilni telefon u samo nekoliko koraka. Aplikacija zahtijeva od korisnika da:

 

a. Izabere mobilnog operatera

b. Unese iznos dopune koju on / ona želi kupiti

c. Unese broj kartice

d. Unese CVC / CVV sigurnosni kod

 

Korisnici usluga za dopunu obavještavaju se putem e-maila o statusu transakcije.

 

OLX usluge

 

OLX omogućava korisnicima HuHu aplikacije da kupuju OLX vaučere u reklamne svrhe.

 

Nextbike

 

HuHu aplikacija omogućava korisnicima da kupuju vaučere i preuzimaju Nextbike gradske vožnje biciklom kad god žele.

 

Parkmatix

 

Korisnicima HuHu aplikacije omogućeno je plaćanje javnog parkiranja za sve naznačene gradske zone. Korisnici mogu registrovati više od jednog vozila i platiti parking za bilo koji od njih.

 

Garancija

 

Dobavljač usluga ovime izjavljuje i jamči Korisniku da je dobio ekskluzivno vlasništvo i prava na HuHu koji su dostupni Korisniku, da se HuHu smatra pojedinačnom i originalnom kreacijom i da treća lica ili organizacije nemaju nikakva autorska prava ili bilo koja druga potraživanja koja se odnose na HuHu i koja će ograničiti, spriječiti ili isključiti ostvarivanje stečenih prava Korisnika na osnovu sadašnjih Općih uslova.

 

Istek i raskid ugovora

 

Dobavljač usluga ima pravo da raskine ugovor koji je zaključen sa Korisnikom u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja, u pisanoj formi, bez ikakvog opravdanja, u roku od 15 dana slanjem obavještenja o raskidu.

 

Korisnik ima pravo da u roku od 15 dana slanjem obavijesti o raskidu raskida ugovor koji je sklopljen s Dobavljačem usluga u skladu s ovim Općim uslovima.

 

Dobavljač usluga ima pravo da pisanim putem sa trenutnim dejstvom raskine ugovor koji je zaključio sa Korisnikom ako Korisnik ozbiljno krši odredbe ovog pravilnika.

 

Strane imaju pravo da raskinu ugovor u skladu sa ovim Općim uslovima uz obostranu saglasnost u pisanom obliku u bilo kom trenutku.

 

Strane su zaključile sporazum prema sadašnjem pravilniku na neodređeno vrijeme.

 

Korisnik je dužan nadoknaditi štetu koju Dobavljač usluga pretrpi zbog kršenja Ugovora od strane Korisnika u skladu sa ovim pravilnikom. Obaveza za nadoknadu štete pokriva direktnu, indirektnu, posljedičnu, odgovornost štete prouzrokovanu Dobavljaču usluga kao posljedicu povrede ugovora od strane Korisnika, gubitak profita Dobavljača i troškove potrebne za otklanjanje štete na strane servisera.